തുമ്പമൺ പളളി പെരുന്നാൾ 2019″ Live

തുമ്പമൺ പളളി പെരുന്നാൾ 2019

വി.മൂന്നിന്മേൽ കുർബ്ബാനയും യുക്നോ ദർശനവും

അഭി.ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ദിമിത്രയോസ് തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ.

വി.മൂന്നിന്മേൽ കുർബ്ബാനയും യുക്നോ ദർശനവും

തുമ്പമൺ പളളി പെരുന്നാൾ 2019വി.മൂന്നിന്മേൽ കുർബ്ബാനയും യുക്നോ ദർശനവുംഅഭി.ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ദിമിത്രയോസ് തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽLive Broadcasting:#THUMPAMONPALLY_MEDIAWINGThe First Official Media Wing In Malankara

Posted by Thumpamon Pally on Wednesday, January 16, 2019

Related posts