ബഥനി ആശ്രമ ശതാബ്ദി: കെ. വി. മാമ്മനെ ആദരിച്ചു

ബഥനി ആശ്രമ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ചു സഭ എഴുത്തുകാരൻ കെ.വി മാമ്മനെ ആദരിച്ചു.

Related posts