തോമാ മാർ ദിവന്നാസിയോസ് ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭയുടെ കാവൽ ഭടൻ

കവിയൂർ സ്ലീബാ പള്ളിയിൽ ഡിസംബർ 10 ശനി 2: 30 PM
ഡിസംബർ 3 പത്തനാപുരം താബോർ ദയറ

Related posts