വൈദ്യുതി ശ്മശാന സഹായം

കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പാടി അഭയഭവനിൽആരംഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സ്‌മശാന നിർമ്മാണത്തിനായി പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ വിഹിതം 25000രൂപ ഡോ. യൂ ഹാനോൻ മാർ ദിയകോ റോസിന് വികാരി റവ. ഫാ. എ. വി. വർഗീസ് കൈമാറുന്നു. ദയറ മാനേജർ റവ. ഫാ. മാത്യു. കെ. ജോൺ, സഹവികാരി റവ. ഫാ. എബ്രഹാം ജോൺ എന്നിവർ സമീപം.

Related posts

Leave a Comment