വകയാർ സെന്റ് മേരീസ് വലിയപള്ളി ശതാബ്‌ദി ആഘോഷം: Live

വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബ്ബാന | ശതാബ്‌ദി ആഘോഷം – സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി , വകയാർ

വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബ്ബാനശതാബ്‌ദി ആഘോഷംസെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി , വകയാർ

Posted by Didymos Live Webcast on Monday, January 27, 2020

Related posts