മുഖത്തല പള്ളിയുടെ കേസ് നാളെ പരിഗണിക്കും

മുഖത്തല പള്ളിയുടെ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.

Related posts