“മേഘ സന്നിഭമായ സലാല ” പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം

ഇൻഡോർ സെന്റ് മേരി’സ് ഓർത്തോഡോക്സ് വലിയപള്ളി യുടെ വികാരി ആയിരിക്കുന്ന ഫാ. ജോസ് ചെമ്മണിന്റെ “മേഘ സന്നിഭമായ സലാല ” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം സലാലയിൽ വെച്ചു നടന്നു. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്‌ നിർവഹിച്ചു.

Related posts