മസ്‌ക്കറ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇടവകയുടെ ഭവനദാന പദ്ധതി

മലങ്കര ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭയുടെ മസ്‌ക്കറ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇടവകയുടെ ഭവനദാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മെഴുവേലി ഹോളി ഇന്നോസ്ന്റ്സ് ഇടവകയിൽ പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് ഭവനം നിർമ്മിച്ച് നല്കുന്നു.

Related posts