ഹോളി ഇന്നോസ്ന്റ്സ് അവാർഡ്

വി. ശിശു സഹദേന്മാരുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ മെഴുവേലി ഹോളി ഇന്നോസ്ന്റ്സ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചു ഹോളി ഇന്നോസ്ന്റ്സ് അവാർഡ് നൽകുന്നു സാമൂഹിക – സാംസ്‌കാരിക – സഭ -ആതുര -ലഹരി വിരുദ്ധ മേഖലകളിൽ മികച്ച സേവനം കാഴ്ച വെച്ച വ്യക്തികൾ / സങ്കടനകൾ ഇതിനു യോഗ്യത. ഇടവക അംഗങ്ങൾക്ക് പേര് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. നവംബർ 24 നു മുൻപേ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കാം 25001രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ആയിരിക്കും അവാർഡ്.

Related posts