പരുമല തിരുമേനി ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ : Live

Posted by GregorianTV on Thursday, October 31, 2019
പരുമല പെരുന്നാൾ തത്സമയം

പരുമല പെരുന്നാൾ തത്സമയംVideo Courtesy: Gregorian TV & Asianet Utsav

Posted by Kattanam Valiyapally – St. Stephen's Orthodox Syrian Church on Friday, November 1, 2019
പരുമല പെരുന്നാൾ തത്സമയം

പരുമല പെരുന്നാൾ തത്സമയംVideo courtesy: Gregorian TV

Posted by Kattanam Valiyapally – St. Stephen's Orthodox Syrian Church on Friday, November 1, 2019

Related posts