വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം

ചിക്കാഗോ എൽ മേസ്റ്റ് സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓത്തഡോക്സ് ഇടവകയിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനാംഗങ്ങൾ നല്കിയ വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം സഖറിയാസ് മാർ അപ്രം നിർവഹിച്ചു.

Related posts