മാർത്തോമൻ വിദ്യാപീഠം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് സിബിഎസ്ഇ അംഗീകാരം

നിരണം മാർത്തോമൻ വിദ്യാപീഠം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് സിബിഎസ്ഇ അംഗീകാരം (Affiliation No. 931356) ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

News: Shyju M. Raju

Related posts

Leave a Comment