“രൂപാന്തരത്തിലേക്ക്” പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

സോഫിയാ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡോ. ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രീഗോറിയോസിന്റെ “രൂപാന്തരത്തിലേക്ക്” എന്ന പുസ്തകം ആയുർ , ഇടമുളയ്ക്കൽ വി.എം.ഡി.എം സെന്ററിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

News: Nisha John

Related posts