തട്ടിക്കൂട്ട് സമാധാനം മലങ്കര സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല

ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സമാധാനം മലങ്കര സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശാശ്വതമായ സമാധാനം ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്.

https://fb.watch/2UmWQof_n6/

Related posts

Leave a Comment