ഫാ. ആൻഡ്രുസ് ജോസഫ് പാമ്പാടി ദയറാ അസി. മാനേജർ

പാമ്പാടി ദയറാ ,അഭയ ഭവൻ, ബാലഭവൻ എന്നീവയുടെ അസി. മാനേജരായി ഫാ ആൻഡ്രൂസ് ജോസഫ് ഐക്കരമറ്റത്തിൽ നിയമിതനായി.

Related posts

Leave a Comment