സ്ലീബാ റമ്പാൻ നിര്യാതനായി

പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദയറാ അംഗം സ്ലീബാ റമ്പാൻ (72) നിര്യാതനായി. https://www.facebook.com/Aboon.d.Bashmayo/videos/583248745906863/

Related posts

Leave a Comment