കെ. വി ജോസഫ് റമ്പാൻ പാമ്പാടി ദയറാ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ

പരുമല സെമിനാരി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ കെ. വി ജോസഫ് റമ്പാനെ പാമ്പാടി ദയറാ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരായി പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാബാവ നിയമിച്ചു

Related posts

Leave a Comment