പറപ്പള്ളിൽ ഫാ. പി. ജി ഗീവർഗീസ് നിര്യാതനായി

മാത്തൂർ പറപ്പള്ളിൽ ഫാ. പി. ജി ഗീവർഗീസ് (83) നിര്യാതനായി. തുമ്പമൺ ഏറം സെന്റ് ജോർജ് ഇടവകയിലെ സീനിയർ വൈദികൻ ആയിരുന്നു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.